Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Kto je správca?

Veronika Vargová, Smolinské 388, 908 42, IČO: 45456330. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živnostenského registra: 110-194230.

Prevádzkujem webovú stránku www.orikozmetika.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca t. z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

2. Prehlásenie

 • Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

3. Zdroje osobných údajov

Priamo od subjektu údajov (registrácia cez webové stránky, tlačivo Žiadosť o členstvo, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a. i.).

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, obchodné meno) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci poskytnutého súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia a. i.)

5. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefón, e-mail, príp. obchodné meno, IČO, a DIČ, bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (sprostredkovanie registrácie v spoločnosti Oriflame Slovakia s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, registračné číslo IČO: 31 348 751, DIČ: 2020319290, zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie prístupu do členskej sekcie, dodanie služieb).

Spracovávam osobné údaje, ktoré so mnou zdieľa spoločnosť Oriflame Slovakia s. r. o., súvisiace s vašou históriou nákupov, stupňom v Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame, výkonnosťou a náborom za účelom riadenia poradcov nachádzajúcich sa podo mnou.

Následne, pokiaľ ide o každú vašu návštevu webových stránok, automaticky zhromažďujem tieto osobné údaje:

 • technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP) použitej na pripojenie vášho počítača do siete internet, informácií o prihlásení, druhu a verzie prehliadača, nastavenia časového pásma, druhov a verzií zásuvných modelov prehliadača, operačného systému a platformy;
 • informácie o vašej návšteve vrátane postupnosti kliknutí jednotných vyhľadávačov zdrojov (URL) na moju stránku, cez ňu a z nej (vrátane dátumu a času); produktov, ktoré ste si prezerali alebo ktoré ste vyhľadávali, časov odozvy stránky, chýb pri sťahovaní, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii stránky (napríklad posúvanie stránky, kliknutia a držanie myši nad položkami), spôsobov opustenia stránky a akýchkoľvek telefónnych čísel použitých pri telefonáte na číslo zákazníckeho servisu; a
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookie, ktoré umiestňujem na webovú stránku – viac informácií nájdete nižšie.

Dodržiavanie právnych predpisov

S cieľom zabezpečiť súlad s platnými zákonmi a ochranu legitímnych obchodných záujmov a zákonných práv vašich Poradcov, vrátane ale nie výlučne, používania v súvislosti s právnymi nárokmi, dodržiavaním právnych predpisov, regulačnými, daňovými, vyšetrovacími účelmi (vrátane zverejnenia takýchto informácií v súvislosti s právnym konaním alebo súdnym sporom).

Vedenie daňovej evidencie

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasieľanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko, mesto, psč, príp. ID poradcu), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných informácii. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od sprostredkovania registrácie v spoločnosti Oriflame Slovakia s. r. o., najviac však po dobu trvania členstva v Oriflame Slovakia s. r. o.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Len na základe Vášho súhlasu môžem využívať Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod., a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu

Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Google Analytics

Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami a aplikáciami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky alebo používate jednu z našich mobilných aplikácií, váš prehliadač automaticky posiela Googlu určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete TU.

Používatelia môžu vždy odmietnuť súbory cookie, ak ich prehliadač povolí, hoci to môže narušiť ich používanie webových stránok. Podrobné informácie o tom, ako zakázať súbory cookie nájdete tu (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Podrobnejšie informácie o tom, ako firmy používajú súbory cookie, nájdete tu (http://www.allaboutcookies.org/).

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

WebSupport s.r.o.

MailerLite

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Europskú úniu

Osobné údaje spracúvam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: veronika.vargova@orikozmetika.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciam ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 90 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

8. Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

9. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421944185304, alebo na e-maile veronika.vargova@orikozmetika.sk

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.2.2020.

© 2020 Veronika Vargová - nezávislý poradca Oriflame www.orikozmetika.sk nie je oficiálnou stránkou spoločnosti Oriflame Slovakia. Oficiálnou stránkou Oriflame je www.oriflame.sk

Zásady ochrany osobných údajov

MENU

Prihlásenie na stránke www.orikozmetika.sk je určené pre členov Oriflame, ktorí sa zaregistrovali do Oriflame cez stránku www.orikozmetika.sk.Objednať je možné len na stránke www.oriflame.sk

Zabudli ste Vaše prihlasovacie údaje?